Warszawska Izba Przedsiębiorców WIP

Warszawska Izba Przedsiębiorców

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8  Oxford Tower pok. 22.52

www.wipwarszawa.org, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 22 456 19 94

I. Nazwa, siedziba i obszar działania Izby.

§ 1.

Warszawska Izba Przedsiębiorców zwana dalej Izbą, jest organizacją, która reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów - w szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej.

§ 2.

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3.

 1. Terenem działania Izby jest obszar Polski i zagranica.
 2. Izba może tworzyć filie i przedstawicielstwa na terenie całego kraju oraz zagranicą na zasadach wynikających z przepisów prawa - jeżeli służyć to będzie pomnażaniu efektów oraz osiąganiu celów i zadań statutowych.

§ 4.

 1. Izba używa pieczęci:
  1. owalnej z napisem w otoku "WARSZAWSKA IZBA PRZEDSIĘBIORCÓW"
  2. pieczęci prostokątnej z nazwą i adresem Izby.
 2. Rada Izby może ustalić wyróżniający wizerunek - znak graficzny Izby, umieszczony pośrodku pieczęci owalnej.


II. Cele i zadania Izby.

§ 5.

Podstawowym celem Izby jest tworzenie warunków umożliwiających harmonijny rozwój zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych oraz życia gospodarczego na terenie kraju.

§ 6.

Do zadań Izby należy w szczególności:

 1. kształtowanie warunków dla wdrażania zasad i mechanizmów rynkowych służących podnoszeniu efektywności działania podmiotów gospodarczych;
 2. pobudzanie przedsiębiorczości oraz upowszechnianie wzorców aktywności gospodarczej wśród swoich członków;
 3. popieranie rozwoju kształcenia, doskonalenia zawodowego, kultury pracy, wdrażania nowoczesnych technik i technologii;
 4. upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
 5. tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz integracja członków Izby i środowiska;
 6. popularyzowanie wśród członków Izby przepisów prawnych, nowoczesnych zasad organizacji i zarządzania oraz udzielanie im pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych;
 7. kształtowanie rzetelnych opinii o środowisku i jego problemach.

§ 7.

Izba realizuje zadania statutowe poprzez:

 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi w celu tworzenia organizacyjno-prawnych warunków rozwoju działalności gospodarczej członków Izby;
 2. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów wobec władz rządowych i samorządowych;
 3. wspieranie inicjatyw gospodarczych członków;
 4. wykonywanie analiz i wydawanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby oraz poziomie wdrożenia i funkcjonowania przepisów;
 5. organizowanie szkoleń związanych z działalnością członków Izby, prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego;
 6. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Izbami Gospodarczymi;
 7. tworzenie warunków polubownego i mediacyjnego rozstrzygania sporów między członkami Izby;
 8. prowadzenie działalności gospodarczej dopuszczanej prawem, a w szczególności z zakresu: importu i eksportu, handlu, usług, produkcji, doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego, pośrednictwa, działalności wydawniczo-poligraficznej i innych służących realizacji celów statutowych;
 9. kojarzenie interesów członków Izby z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie kooperacji, współpracy i trwałych powiązań gospodarczych.

 

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki.

§ 8.

 1. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie kraju, podmioty z nimi współpracujące oraz inne zainteresowane rozwojem gospodarczym kraju i realizacją celów statutowych Izby.
 2. Rada Izby w formie uchwały może uzależnić uzyskanie członkostwa od rekomendacji dwu członków wprowadzających.

§ 9.

 1. Nabycie członkostwa Izby następuje z chwilą pozytywnego rozpatrzenia pisemnej deklaracji podmiotu gospodarczego przez Radę Izby (w formie uchwały).
 2. W przypadku odmowy pozytywnego rozpatrzenia wniosku, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania pisemnego do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Rady.

§ 10.

Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki przez swoich umocowanych przedstawicieli.

§11.

Członkom Izby przysługują prawa do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby;
 2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby;
 3. korzystania ze świadczeń Izby w formie porad, doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomicznego oraz pomocy i świadczeń na zasadach preferencyjnych, określonych regulaminami uchwalonymi na podstawie Statutu;
 4. zgłaszania wniosków, opinii i ocen w sprawie działalności Izby oraz jej organów i Statutu.

§ 12.

Członek Izby zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów;
 2. współdziałania w realizacji celów statutowych Izby;
 3. przestrzegania zasad etyki zawodowej, norm rzetelnego postępowania i współżycia społecznego;
 4. regularnego opłacania składki członkowskiej.

§ 13.

 1. Utrata członkostwa Izby może nastąpić na skutek:
  1. wygaśnięcia członkostwa;
  2. skreślenia z listy członków;
  3. wykluczenia członka.
 2. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:
  1. śmierci osoby fizycznej;
  2. rezygnacji z członkostwa potwierdzonego pisemnym oświadczeniem.
 3. Skreślenie z listy członków Izby może nastąpić z powodu:
  1. zaległości w opłacaniu składek członkowskich ponad 6 miesięcy;
  2. zaprzestania działalności gospodarczej lub pozbawienia koncesji w przypadku, gdy członek Izby nie złoży rezygnacji w okresie 3 miesięcy, ani nie podejmie działalności.
 4. Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku uporczywego naruszenia istotnych obowiązków członka Izby zawartych w § 12.
 5. Właściwą do rozstrzygania spraw, o których mowa w ust. 3 i 4, jest Rada Izby, która podejmuje stosowną uchwałę - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 6. Na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykluczenie członka oraz rozpatrywanie odwołania - Rada Izby może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Izby.
 7. Od uchwał Rady, o których mowa w ust. 5 przysługuje stronie odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania uchwały. Odwołanie wymaga formy pisemnej.


IV. Walne Zgromadzenie i organy Izby.

§ 14.

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Członków Izby. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swoich umocowanych przedstawicieli.

§ 15.

 1. Wybieralnymi organami Izby na czteroletnią kadencję są:
  1. Rada Izby;
  2. Komisja Rewizyjna;
  3. Zarząd.
 2. Wyboru członków organów Izby dokonuje się spośród członków Izby, z tym, że osoby prawne reprezentowane są w organach Izby przez swoich umocowanych przedstawicieli, w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zgromadzenie uchwali inaczej.
 3. Uchwały organów Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków z zastrzeżeniem § 26.
 4. Organy Izby mogą dokooptować nowych członków w liczbie nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru, jednak tylko w przypadkach uzasadnionych interesem Izby i jeżeli Walne Zgromadzenie nie jest przewidziane w okresie najbliższych 30 dni.
 5. Mandat z wyboru wygasa w przypadkach:
  1. utraty członkostwa - stosownie do § 13;
  2. rezygnacji z mandatu;
  3. upływu czteroletniej kadencji.

§ 16.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby i może rozstrzygać we wszystkich sprawach związanych z realizacją zadań statutowych. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian oraz rozwiązanie Izby na zasadach określonych w § 26;
 2. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Izby za okresy sprawozdawcze i kierunków działania Izby przedstawionych przez Radę;
 3. wybór i odwoływanie Rady Izby i Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie absolutorium organom Izby wybieranym przez Walne Zgromadzenie;
 5. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i wyboru organów Izby;
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady;
 7. określenie wysokości wpisowego.

§ 17.

 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Rada Izby w połowie kadencji, a sprawozdawczo-wyborcze po jej upływie.
 2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej, lub co najmniej 1/4 członków Izby - w terminie 8 tygodni od formalnego zgłoszenia.
 3. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, proponowanym porządku obrad oraz projektach ważniejszych uchwał członkowie są informowani z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni.
 4. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają członkowie Izby.
 5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą z głosem doradczym goście zaproszeni przez Radę.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w drugim terminie bez względu na, liczbę obecnych członków z zastrzeżeniem § 26.
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia lub Statut nie stanowi inaczej.

§ 18.

 1. Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, wykonuje funkcje uchwałodawcze w sprawach określonych w Statucie do jej kompetencji oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby.
 2. Rada Izby, zwana dalej Radą, składa się z 9 do 13 osób, członków Izby wybranych zwykłą większością głosów na okres 4 lat.
 3. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  1. ustalanie programów działania Izby, zatwierdzanie planów finansowych oraz uchwalanie budżetu;
  2. uchwalanie regulaminu pracy Rady i regulaminu organizacyjnego Biura Izby;
  3. angażowanie i zwalnianie urzędującego członka Zarządu oraz ustalanie jego wynagrodzenia, zakresu obowiązków i kompetencji na wniosek Zarządu Izby;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Izby, a w tym przyjmowania, skreślania i wykluczania członków Izby;
  5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby;
  6. określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia lub obciążenia nieruchomości z zastrzeżeniem § 26;
  7. uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy celowych i odpisów na te cele (fundusze);
  8. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia komisji problemowych zespołów ekspertów i doradców;
  9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania działalności gospodarczej przez Izbę;
  11. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad organem prasowym;
  12. składanie sprawozdań z działalności Rady Walnemu Zgromadzeniu;
  13. przyjmowanie projektów uchwał i innych istotnych materiałów przygotowywanych na Walne Zgromadzenie Członków Izby;
  14. ustalanie wysokości składek członkowskich;
  15. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi organizacjami gospodarczymi, Izbami i organizacjami społecznymi oraz określanie ich form i zasad;
  16. podejmowanie uchwał i rozstrzygnięć w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
 4. Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście.
 5. Rada wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesów, Skarbnika oraz członków Zarządu w liczbie od 3 do 5 osób.
 6. Rada może odwołać poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd większością 2/3 głosów członków Rady
 7. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 8. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Izby lub zastępujący go Wiceprezes z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  1. Komisji Rewizyjnej;
  2. urzędującego członka Zarządu.
 9. W posiedzeniach Rady bierze udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz mogą być zapraszani przedstawiciele instytucji, organizacji, a także eksperci i inne osoby. stosownie do potrzeb wynikających z przedmiotu obrad.

§ 19.

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów na okres 4 lat z grona członków Rady Izby.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Izby na zewnątrz przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu;
  2. wykonywanie zadań powierzonych w drodze uchwał przez Radę Izby;
  3. kierowanie bieżącymi pracami Izby;
  4. wnioskowanie w sprawie zaangażowania urzędującego członka Zarządu;
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu oraz wtedy, kiedy zajdzie taka potrzeba.
 4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, a w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20.

 1. Komisję Rewizyjną Izby w składzie 3 do 5 osób wybiera Walne Zgromadzenie ,w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisja Rewizyjna ze swego składu wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb również wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sposób uzupełnienia składu Komisji określa Statut w § 15 ust. 5.
 4. Działalność Komisji Rewizyjnej reguluje Statut oraz jej regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 21.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie bieżących i rocznych kontroli działalności Izby a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;
 2. kontrola przestrzegania prawa, Statutu i regulaminów wewnętrznych przez organy i Biuro Izby;
 3. przedstawianie Radzie i Sekretarzowi Generalnemu uwag i wniosków pokontrolnych dotyczących działalności Izby;
 4. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady.

§22.

 1. Aparatem wykonawczym jest Biuro Izby.
 2. Biurem Izby kieruje urzędujący członek Zarządu angażowany przez Radę Izby na wniosek Zarządu.
 3. Urzędujący członek Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa.
 4. Biuro Izby realizuje zadania Izby wykonując uchwały i zalecenia Rady i Zarządu na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym.
 5. Do obowiązków i kompetencji urzędującego członka Zarządu należy w szczególności:
  1. składanie Zarządowi Izby sprawozdań z działalności Biura;
  2. przedkładanie Zarządowi projektu planu działania, budżetu oraz planów finansowych i źródeł ich pokrycia;
  3. bieżące zarządzanie majątkiem i funduszami Izby;
  4. organizowanie i nadzorowanie pracy Biura, filii, zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych Rady Izby.


V. Majątek i źródła dochodów Izby.

§ 23.

 1. Majątek Izby tworzą: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i prawa majątkowe.
 2. Na dochody Izby składają się następujące wpływy:
  1. wpisowe i składki członkowskie;
  2. darowizny i zapisy;
  3. składki na fundusze celowe;
  4. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych Izby.

§ 24.

 1. Wysokość wpisowego określa Walne Zgromadzenie.
 2. Rada Izby określi wysokość miesięcznych składek członkowskich oraz sposoby i terminy wpłat.

§ 25.

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Izby składają łącznie: Prezes i V-ce Prezes Zarządu. W przypadku nieobecności jednej z tych osób - jeden z upoważnionych członków Zarządu.
 2. Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.

 

VI. Zmiana Statutu. rozwiązanie Izby.

§ 26.

 1. Uchwały w sprawie zmian Statutu, bądź rozwiązania Izby podejmuje Warne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala cele, na które winien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu w Sądzie Rejestrowym.


VII. Przepisy końcowe.

§ 27.

 1. Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym szczególnie: ustawa z 30. V. 1989 r. o izbach gospodarczych, kodeks cywilny oraz przepisy międzynarodowe i zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych w przypadkach współpracy z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi.
 3. Uchwalając Statut w podanym brzmieniu Członkowie Założyciele potwierdzają jego przyjęcie złożeniem podpisów.


Niniejszy tekst jednolity Statutu Warszawskiej Izby Przedsiębiorców został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 12.01.2005 r. przez podjęcie uchwały nr 2 i 3 o zmianach w Statucie.

Chcesz dołączyć do najlepszych?

Zgłoś swoją firmę do konkursu "Wiktoria".



Zapisz się na newsletter

© 2018 by RS